تهیه و تحویل البسه سامانه ۱۳۷ منطقه ۲

سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ در دومین مرحله از تهیه و توزیع تجهیزات پرسنل اجرایی در فصل بارش و سرما، نسبت به خرید و تحویل لباس و پتو به کلیه پرسنل ۱۳۷ اقدام نمود.
print
تهیه و تحویل البسه سامانه 137 منطقه 2

تهیه و تحویل البسه سامانه ۱۳۷ منطقه ۲

سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ در دومین مرحله از تهیه و توزیع تجهیزات پرسنل اجرایی در فصل بارش و سرما، نسبت به خرید و تحویل لباس و پتو به کلیه پرسنل ۱۳۷ اقدام نمود.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲: تحویل لباس و پتو هر سال به پرسنل ۱۳۷ منطقه صورت می پذیرد. طاهریان ناظر عالی منطقه ۲ ضمن تحویل اقلام  و توزیع آنها اعلام نمود، البسه خریداری شده در سال جاری از بهترین نوع موجود در بازار و با توجه به ماموریت های ابلاغی سامانه ۱۳۷ صورت پذیرفته است.