توزیع بروشورهای آموزش ۱۳۷ در سطح محدوده منطقه ۱۷

منطقه ۱۷ اقدام به چاپ و توزیع تعداد ۵۰۰۰ نسخه بروشور آموزش ۱۳۷ در سطح منطقه نمود.
print
توزیع بروشورهای آموزش 137 در سطح محدوده منطقه 17

توزیع بروشورهای آموزش ۱۳۷ در سطح محدوده منطقه ۱۷

منطقه ۱۷ اقدام به چاپ و توزیع تعداد ۵۰۰۰ نسخه بروشور آموزش ۱۳۷ در سطح منطقه نمود.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۱۷: سید ابراهیم خوشحال رئیس سامانه مدیریت شهری منطقه گفت:با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری کارگاه های آموزش و آشنایی با سامانه ۱۳۷ بر آن شدیم تا با چاپ و توزیع تعداد ۵۰۰۰ نسخه بروشورآموزش ۱۳۷ در سرای محلات و نواحی سه گانه و سطح محدوده منطقه، جهت بالای بردن سطح آگاهی شهروند ان و ایجاد ارتباط دو سویه بین شهروندان و شهرداری این دین را ادا نماییم.