تیرچه گذاری بلوک A فرهنگسرای شهر ملارد در حال انجام است

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد پروژه بزرگ فرهنگسرای ملارد واقع در بلوار رسول اکرم (ص) که از شاخص ترین پروژه های شهرداری ملارد می باشد هم انون تیرچه گذاری بلوک A  آن در حال اجرا است .

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد پروژه بزرگ فرهنگسرای ملارد واقع در بلوار رسول اکرم (ص) که از شاخص ترین پروژه های شهرداری ملارد می باشد هم انون تیرچه گذاری بلوک A  آن در حال اجرا است .