جلسه ارزیابی عملکرد سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۲

جلسه ارزیابی عملکرد سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۲ با حضور مشاور اجرایی شهردار منطقه ۲، شهرداران نواحی نه گانه و ناظر عالی منطقه و همچنین نمایندگان معاونت ها و حوزه ها برگزار و عملکرد سال ۱۳۹۹ سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ مورد بررسی قرار گرفت.
print
جلسه ارزیابی عملکرد سامانه مدیریت شهری 137 منطقه 2

جلسه ارزیابی عملکرد سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۲

جلسه ارزیابی عملکرد سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۲ با حضور مشاور اجرایی شهردار منطقه ۲، شهرداران نواحی نه گانه و ناظر عالی منطقه و همچنین نمایندگان معاونت ها و حوزه ها برگزار و عملکرد سال ۱۳۹۹ سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲: مسعودی مشاور اجرایی شهردار منطقه ۲ در این نشست در خصوص چگونگی بهبود وضعیت عملکرد معاونت ها و نواحی از منظر سامانه ۱۳۷ مدیریت شهری که می تواند منجر به افزایش رضایتمندی شهروندان شود راهکارهای لازم را ارئه کرد.

در ادامه حضوری ناظر عالی منطقه بیان داشت: مدیران شهری در مناطق و نواحی با بررسی نقاط قوت و ضعف واحدهای تحت امر خود بر اساس شاخص های تعیین شده می بایست اقدامات لازم را برای ارتقای سیستم انجام دهند.

شایان ذکر است در این نشست پیرامون عملکرد سالانه سال ۹۹ سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ در حوزه های مختلف شهری گفتگو و تبادل نظر شد.