جلسه بررسی و تحلیل عملکرد ۱۳۷ نواحی ده گانه منطقه یک

جلسه بررسی و تحلیل عملکرد ۱۳۷ نواحی ده گانه منطقه یک، با هدف بررسی روند رسیدگی به پیام های سامانه ۱۳۷ و ارتقای رضایت شهروندان در منطقه یک برگزار گردید.
print
جلسه بررسی و تحلیل عملکرد  137 نواحی ده گانه منطقه یک

جلسه بررسی و تحلیل عملکرد ۱۳۷ نواحی ده گانه منطقه یک

جلسه بررسی و تحلیل عملکرد ۱۳۷ نواحی ده گانه منطقه یک، با هدف بررسی روند رسیدگی به پیام های سامانه ۱۳۷ و ارتقای رضایت شهروندان در منطقه یک برگزار گردید.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه یک، در راستای دستیابی به حداکثر رضایتمندی شهروندان و همچنین رسیدگی سریع و دقیق به پیام های سامانه ۱۳۷ در نواحی ده گانه منطقه یک ، جلسه ای با حضور علی چراغی شاهی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه و مسئولین سامانه نواحی برگزارگردید.
در این جلسه چراغی شاهی ضمن ارائه گزارش از عملکرد سامانه ۱۳۷ نواحی و بررسی روند رسیدگی به درخواست های شهروندان، خواستار اصلاح شیوه پاسخگوئی به پیام ها،کاهش زمان پاسخگوئی و افزایش رضایتمندی شهروندان شد.

در پایان این نشست ضمن بررسی وضعیت موجود و تاکید بر اهتمام جدی نواحی در خصوص رفع مشکلات ، راهکارهای لازم جهت ارتقا وضعیت موجود اتخاذ گردید.