جلسه فوریتی ارزیابی و صحت عملکرد واحدهای اجرایی سامانه ۱۳۷ منطقه یک

جلسه فوریتی ارزیابی و صحت عملکرد واحدهای اجرایی سامانه ۱۳۷منطقه یک با حضور ناظر عالی منطقه و مسئولین نواحی ده گانه برگزار شد.
print
جلسه فوریتی  ارزیابی و صحت عملکرد واحدهای اجرایی سامانه 137 منطقه یک

جلسه فوریتی ارزیابی و صحت عملکرد واحدهای اجرایی سامانه ۱۳۷ منطقه یک

جلسه فوریتی ارزیابی و صحت عملکرد واحدهای اجرایی سامانه ۱۳۷منطقه یک با حضور ناظر عالی منطقه و مسئولین نواحی ده گانه برگزار شد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ شهرداری منطقه یک ، در این جلسه شاخص های ارزیابی سامانه ۱۳۷ مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت . چراغی شاهی نظارت مستقیم مسئولین سامانه ۱۳۷ نواحی بر فرآیند و کیفیت عملکرد حوزه های اجرایی، آسیب شناسی در روند پاسخ دهی به پیامها را خواستار شد.
همچنین اذعان داشت ضمن ارائه گزارش وضعیت عملکرد نواحی ده گانه مطابق شاخص های ارزیابی عملکرد ، نواقص عملکرد واحدهای اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.

در پایان جلسه مقرر گردید مکانیزم های کنترل کیفی متناسب با آسیب های احصا شده طراحی و نواقص رفع گردد.