جلسه معارفه مسئول سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ ناحیه ۹ منطقه ۲

جلسه معارفه مهدی هوشمند به عنوان مسئول ۱۳۷ ناحیه ۹ در محل دفتر شهردار ناحیه فوق برگزار شد.
print
جلسه معارفه مسئول سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ ناحیه 9 منطقه 2

جلسه معارفه مسئول سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ ناحیه ۹ منطقه ۲

جلسه معارفه مهدی هوشمند به عنوان مسئول ۱۳۷ ناحیه ۹ در محل دفتر شهردار ناحیه فوق برگزار شد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ ، معارفه مهدی هوشمند به عنوان مسئول سامانه ۱۳۷ ناحیه ۹ با حضور طاهریان رئیس سامانه ۱۳۷ منطقه ، مجید رجبی شهردار ناحیه ۹ ، معاون و مدیران ادارت ناحیه در دفتر شهردار فوق الذکر برگزار شد. در ابتدا شهردار ناحیه ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه، از زحمات علیپور مسئول اسبق ۱۳۷ این ناحیه تشکر و قدردانی نمود و برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد و همچنی خاطر نشان کرد ضروری است با سرلوحه قراردادن راهبرد تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله ، با برنامه ریزی اصولی و هدفمند ، موجبات ارتقاء مجموعه و رضایت حداکثری شهروندان را فراهم آورند.