حضور روسای ادارات نواحی منطقه ۱۶ در طرح بازخوردسنجی سامانه ۱۳۷

طرح بازخوردسنجی روسای ادارات نواحی منطقه ۱۶ در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ طی سه روز انجام شد.
print
حضور روسای ادارات نواحی منطقه 16 در طرح بازخوردسنجی سامانه 137

حضور روسای ادارات نواحی منطقه ۱۶ در طرح بازخوردسنجی سامانه ۱۳۷

طرح بازخوردسنجی روسای ادارات نواحی منطقه ۱۶ در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ طی سه روز انجام شد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: خلیلی معاون ارتباطات سامانه یکی از اهداف این طرح را برقراری ارتباط مستقیم تلفنی روسای ادارات نواحی منطقه ۱۶ با شهروندان تماس گیرنده در سطح منطقه عنوان نمود و گفت: در این طرح روسای ادارات نواحی  با بازخوردسنجی پیامهای پاسخدهی شده سطح محدوده ، به ارزیابی نتایج اقدامات اجرایی ادارات و همکاران زیرمجموعه خود پرداختند.
وی اظهار داشت: ضمن اجرای طرح ، هجده نفر از مدیران ادارت شهرسازی، فنی و عمرانی و خدمات شهری نواحی منطقه ۱۶ ضمن اجرای طرح ،در کارگاه آموزشی بازخوردسنجی و جلسات تخصصی نیز شرکت کردند که تبادل تجربیات حوزه های  اجرایی و ستاد سامانه از نتایج برگزاری این دوره بوده است.