خریداری یک دستگاه اتاق کامیون بنز از محل منابع داخلی شهرداری خوانسار

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوانسار، یک دستگاه اتاق کامیون بنز ۲۶۲۴ جهت پیشبرد کارهای عمرانی شهرداری خوانسار با اعتبار بالغ بر ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل منابع داخلی شهرداری خریداری شد.

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوانسار، یک دستگاه اتاق کامیون بنز ۲۶۲۴ جهت پیشبرد کارهای عمرانی شهرداری خوانسار با اعتبار بالغ بر ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل منابع داخلی شهرداری خریداری شد.