دستاوردهای کمیسیون محیط زیست شورای شهر اصفهان

شهرداران آنلاین/کوروش محمدی، رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان از اقدامات این شورا برای احیای زاینده رود از طریق ارتباط با سازمان های مردم نهاد و دیگر دستگاه های مرتبط با آن در قالب کمیته آب و دیگر اقداماتی که در حوزه محیط زیست اصفهان انجام شده است در گفتگو با […]

شهرداران آنلاین/کوروش محمدی، رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان از اقدامات این شورا برای احیای زاینده رود از طریق ارتباط با سازمان های مردم نهاد و دیگر دستگاه های مرتبط با آن در قالب کمیته آب و دیگر اقداماتی که در حوزه محیط زیست اصفهان انجام شده است در گفتگو با خبرگزاری ایمنا بیان کرد.