دستور سرپرست شهرداری جهت تاسیس تعاونی مصرف کارکنان شهرداری اهواز

شهرداران آنلاین/مهندس علیرضا عالی پور سرپرست شهرداری اهواز به منظور بهبود وضعیت رفاهی پرسنل شهرداری اهواز؛ با ارسال در خواستی به اداره کل تعاون، خواستار تشکیل فرآیند تاسیس “تعاونی مصرف کارکنان” شهرداری شد.گفتنی است، شهرداری اهواز با بیش از ۱۳ هزار نیرو فاقد تعاونی مصرف کارکنان می باشد و از بسیاری از مزایای رفاهی اعم […]

شهرداران آنلاین/مهندس علیرضا عالی پور سرپرست شهرداری اهواز به منظور بهبود وضعیت رفاهی پرسنل شهرداری اهواز؛ با ارسال در خواستی به اداره کل تعاون، خواستار تشکیل فرآیند تاسیس “تعاونی مصرف کارکنان” شهرداری شد.
گفتنی است، شهرداری اهواز با بیش از ۱۳ هزار نیرو فاقد تعاونی مصرف کارکنان می باشد و از بسیاری از مزایای رفاهی اعم از تامین کالاهای ضروری ، سبد معیشتی، تسهیلات کالاهای خانوار و تامین مایحتاج پرسنل، محروم است.