سرپرست سازمان بازرسی از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ بازدید نمود

سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران طی بازدید از بخش های مختلف سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، فرآیند ثبت و پیگیری درخواست های شهروندان را بررسی نمود.
print
سرپرست سازمان بازرسی از سامانه مدیریت شهری 137 بازدید نمود

سرپرست سازمان بازرسی از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ بازدید نمود

سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران طی بازدید از بخش های مختلف سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، فرآیند ثبت و پیگیری درخواست های شهروندان را بررسی نمود.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷؛ داود گودرزی صبح روز شنبه ۱۰ مهرماه با حضور در ساختمان سامانه های سازمان بازرسی ضمن بازدید از واحدهای مختلف سامانه ۱۳۷ در جریان نحوه عملکرد این سامانه از زمان ثبت تا رسیدگی به درخواست های شهروندان قرار گرفت.
رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ نیز در این بازدید ضمن معرفی بخش های مختلف سامانه به بیان توضیحاتی در خصوص نحوه عملکرد درخواست های شهروندان پرداخت.