سم پاشی درختان سطح شهر

شهرداران آنلاین/رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک از انجام عملیات سم پاشی درختان و فضای سبز سطح شهر خبر داد. 🔵به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، احمد حسنی با بیان مطلب فوق اعلام داشت :در راستای کنترل آفات و مبارزه با بیماری های گیاهی سم پاشی درختان […]

شهرداران آنلاین/رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک از انجام عملیات سم پاشی درختان و فضای سبز سطح شهر خبر داد.


🔵به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، احمد حسنی با بیان مطلب فوق اعلام داشت :در راستای کنترل آفات و مبارزه با بیماری های گیاهی سم پاشی درختان و فضای سبز سطح شهر در حال انجام می باشد.


🔴وی در ادامه گفت: اولین مرحله کنترل آفات و بیماری های گیاهی فضای سبز شهر اراک در انتهای فصل زمستان با روغن پاشی زمستانه علیه آفاتی که روی تنه درختان زمستان گذرانی می کردند انجام شد و در ادامه دومین مرحله کنترل آفات در اوایل بهار همزمان با مشاهده تراکم آفات کلیدی گونه های گیاهی فضای سبز در بلوارها، بوستان ها و سایر محوطه های فضای سبز انجام گرفته است.


🔵حسنی بیان داشت: با توجه به اینکه سموم کشاورزی مخاطرات زیست محیطی گسترده ای دارد لذا با بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان، در این زمینه برای جلوگیری از توسعه مقاومت آفات کلیدی و کاهش تراکم جمعیت در آنها و حفظ سلامت شهروندان از سموم اختصاصی با کمترین دفعات مصرف استفاده گردیده است.


🔴رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری گفت: با توجه به دمای هوا، فرم های بالدار شته های درختان ایجاد شده، که این شته ها در حال مهاجرت به سمت گونه های گیاهی علفی بوده و از سیستم فضای سبز شهری خارج می گردند. 


🔵احمد حسنی در پایان گفت: سم پاشی درختان مناطق شهری توسط عوامل اجرایی سازمان به صورت شبانه روزی در حال انجام بوده، همچنین در راستای احترام به حقوق شهروندی درخواست های مردمی مبنی بر سم پاشی و مبارزه با آفات گیاهی نیز به طور جد پیگیری و در حال انجام می باشد