در این نشست در خصوص واگذاری و بازدیداز زمین و دیگر مسائل احداث پلی کلینیک تامین اجتماعی در شهر رودهن بحث و گفتگو بعمل آمد و مقرر گردید در اسرع وقت اقدامات واگذاری و عملیات عمرانی اجرایی گردد.