شهرداری تهران نسبت به بی توجهی به تکریم ایثارگران تذکر گرفت

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در سیصد و هفتمین جلسه شورا در تذکری خطاب به حامد مظاهریان معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و توسعه منابع انسانی گفت: تذکر امروز من مربوط به مواد ۸۷ و ۸۸ قانون برنامه ششم و قانون جامع خدمات ایثار گران می‌شود. وی ادامه داد: حسب این دو مستند […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در سیصد و هفتمین جلسه شورا در تذکری خطاب به حامد مظاهریان معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و توسعه منابع انسانی گفت: تذکر امروز من مربوط به مواد ۸۷ و ۸۸ قانون برنامه ششم و قانون جامع خدمات ایثار گران می‌شود.

وی ادامه داد: حسب این دو مستند قانونی این ۱۲ موردی که عرض می‌کنم در مورد ایثارگرانی که در قانون مذکور تعریف شده می‌بایست با دقت بیشتری در شهرداری تهران به مرحله اجرا در بیاید.

رسولی این ۱۲ مورد را تشریح کرد:

۱- تمدید قرارداد ایثارگران در ابتدای هر سال بر اساس مستندات قانونی بند (ث) ماده ۸۷
۲- استخدام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر بر اساس مستندات قانونی بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم
-۳- موافقت با اعاده خدمت جانبازان بازنشسته با سن کمتر از ۶۵ سال بدون سنوات ارفاقی بر اساس مستندات قانونی بند (چ) ماده ۸۷
۴- موافقت با درخواست بازنشستگی فرزندان و همسران شهدا با اعمال ۸ سال سنوات ارفاقی و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی کامل ایشان بر اساس مستندات قانونی بند (خ) ماده ۸۷
۵- پرداخت حق پرستاری و تبدیل وضعیت استخدامی افراد مشمول استخدام رسمی و قطعی بر اساس مستندات قانونی بند (د) ماده ۸۷
۶- پرداخت حقوق و مزایای پست سازمانی قبلی ایثار گران در صورت تنزل پست بر اساس مستندات قانونی تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷
۷- موافقت با ادامه خدمت ایثار گران دارای حداقل مدرک لیسانس تا سنوات ۳۵ سال خدمت بر اساس مستندات قانونی بند (ر) ماده ۸۷
۸- موافقت با اعاده خدمت آزادگان بازنشسته و تکمیل ۳۵ سال خدمت توسط آنان بدون محاسبه سنوات ارفاقی بر اساس مستندات قانونی بند (ز) ماده ۸۷
۹- پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی، بیمه عمر و حوادث جانبازان، آزادگان، والدین، همسران، همسر و فرزندان شهدا و خودداری از دریافت فرانشیز درمانی و در صورت پرداخت هزینه درمانی توسط ایثار گران، بازپرداخت آن به انجام تکلیف مشابه در ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران و تبصره‌های آن بر اساس مستندات قانونی بند (ت) ماده ۸۸
۱۰- دفن اموات ایثار گران بدون هزینه بر اساس مستندات قانونی بند (ث) ماده ۸۸
۱۱- در نظر گرفتن یک مقطع تحصیلی بالاتر جهت رزمندگان بر اساس مستندات قانونی بند (ث) ماده ۸۸
۱۲- معافیت ایثار گران از پرداخت ما به التفاوت کسورات بازنشستگی ناشی از تغییر صندوق بر اساس مستندات قانونی بند (خ) ماده ۸۸
رسولی گفت: این دوازده بند مواردی است که هم قانون جامع خدمات ایثار گران و هم برنامه توسعه ششم کشور ماده ۸۷ و ۸۸ تکلیف تعیین کرده و استدعا می‌کنم نسبت به تکریم ایثارگران حسب این دو سند قانونی توجه ویژه مبذول داشته بشود.