طرح بازخوردسنجی پیام های ۱۳۷ منطقه ۲

بازخورد سنجی پیام های ۱۳۷ با حضور  ناظر عالی منطقه و مسئولین ۱۳۷ نواحی برگزار شد.
print
طرح بازخوردسنجی پیام های 137 منطقه 2

طرح بازخوردسنجی پیام های ۱۳۷ منطقه ۲

بازخورد سنجی پیام های ۱۳۷ با حضور  ناظر عالی منطقه و مسئولین ۱۳۷ نواحی برگزار شد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲: در این طرح که به صورت متمرکز پیام های شهروندان در حوزه های مختلف بازخورد گردید، ناظر عالی منطقه بر سرعت بخشیدن با ارتقای کیفیت اجرای پیام ها تاکید نمود و خواستار پاسخ گویی مستند و مستدل با درنظر گرفتن نکات کمی و کیفی در اجرای کار شد.

در ادامه ضمن بازخورد پیام ها، نقطه نظرات و دیدگاه شهروندان در خصوص میزان رضایت ایشان از نحوه کار- زمان و کیفیت اجرای پیام پرس و جو شد.

در خاتمه مسئولین ۱۳۷ نواحی نه گانه ضمن تشکر از برگزاری این طرح ، انجام پیام های ۱۳۷ را جزء وظایف ذاتی ناحیه دانسته و اجرای کیفی پیام ها را از روسای ادارات خواستار شدند.