پس از فرونشست بخشی از بلوار دانشگاه در مسیر قنات متروکه و قدیمی انجام شد؛

عملیات تحکیم و تراکم مسیر بلوار دانشگاه توسط ماشین آلات شهرداری قاین

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری قاین؛ پس از فرونشست بخشی از بلوار دانشگاه در مسیر قنات متروکه و قدیمی و مسیر آبراه قدیمی ، مسیر مجدد باریزی و عملیات تحکیم و تراکم مسیر توسط ماشین آلات شهرداری در حال انجام است .

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری قاین؛ پس از فرونشست بخشی از بلوار دانشگاه در مسیر قنات متروکه و قدیمی و مسیر آبراه قدیمی ، مسیر مجدد باریزی و عملیات تحکیم و تراکم مسیر توسط ماشین آلات شهرداری در حال انجام است .