فاز دوم تجهیز انبار و کارگاههای فوریتی سامانه۱۳۷ منطقه۶

سامانه مدیریت شهری۱۳۷ منطقه۶ نسبت به تجهیز نمودن انبار و کارگاههای فوریتی سامانه۱۳۷ منطقه۶ جهت فعالیتهای نیمه دوم سال جاری اقدام نموده است .
print
فاز دوم تجهیز انبار و کارگاههای فوریتی سامانه137 منطقه6

فاز دوم تجهیز انبار و کارگاههای فوریتی سامانه۱۳۷ منطقه۶

سامانه مدیریت شهری۱۳۷ منطقه۶ نسبت به تجهیز نمودن انبار و کارگاههای فوریتی سامانه۱۳۷ منطقه۶ جهت فعالیتهای نیمه دوم سال جاری اقدام نموده است .

به گزارش سامانه مدیریت شهری۱۳۷: مرتضی جعفری مدیر سامانه۱۳۷ منطقه۶ ضمن اشاره به فصلهای سرد و پر بارش در ماههای پیش رو ، طی نیاز سنجی بعمل آمده از نواحی ششگانه منطقه جهت خدمات رسانی و بالا بردن سطح کیفی پاسخگویی به درخواستهای شهروندان نسبت به تامین مصالح مصرفی ( ماسه ، سیمان ، اهن الات ، گچ ، اهک ، جدول بتنی ، سنگ دال و …. ) فوریتهای سامانه۱۳۷ اقدام نموده است .