فرهنگ سازی حلقه ای گمشده در حوزه پسماند  

شهرداران انلاین/معاون خدمات شهری با اشاره به اینکه فرهنگ سازی در حوزه پسماند چون حلقه ای گمشده محسوب می شود ، گفت:از آنجا که آموزش اصلی باید از سوی اهل فن انجام شود ، لذا ایجاد دستورالعملی جامع به منظور آموزش شهروندان حائز اهمیت است. به گزارش روایط عمومی مدیریت شهری شاهرود، امیر عرب اسماعیلی […]

شهرداران انلاین/معاون خدمات شهری با اشاره به اینکه فرهنگ سازی در حوزه پسماند چون حلقه ای گمشده محسوب می شود ، گفت:از آنجا که آموزش اصلی باید از سوی اهل فن انجام شود ، لذا ایجاد دستورالعملی جامع به منظور آموزش شهروندان حائز اهمیت است.
به گزارش روایط عمومی مدیریت شهری شاهرود، امیر عرب اسماعیلی با بیان اینکه چنانچه مشارکت مردمی را جذب کنیم می توانیم تولید زباله را کاهش دهیم، افزود: بررسی الگوهای مشارکتی کشورهای جهان، نقش و اهمیت مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری شهری را بیش از پیش روشن می سازد.
وی با تاکید بر اینکه مدیران شهری باید به جلب مشارکت شهروندان در مدیریت شهر توجه کنند، ابراز داشت: در شرایط کنونی برای حل مسائل شهری به همکاری و مشارکت شهروندان نیازمندیم و لذا در راستای مشارکت گسترده شهروندان در امور شهری به ارگان و پایگاه هایی نیازمندیم تا آموزش های شهری از طریق ابزارهای آموزشی موثر و منطبق با ساختار اجتماعی انتقال یابد.
معاون خدمات شهری ضمن این مطلب که برخی از اصول آموزش های شهروندی شامل تامین آگاهی و مهارت های شهروندان، زمینه سازی به منظور جلب مشارکت اجتما عی است، اظهار داشت: آموزش های مبتنی بر آموزه های دینی، انسان شناختی و ارزش شناختی تاکید بر گروه سنی، تاکید بر ارتقای مشارکت اجتماعی و ارتقای هویت شهری شهروندان باید در اصول آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
عرب اسماعیلی با اشاره به اینکه تفکیک از مبدا نیازمند انگیزه سازی در شهروندان است ، بیان داشت: در رابطه با آموزش شهروندان به منظور کاهش حجم تولیدات زباله ای و تفکیک از مبدا باید برنامه ریزی های اصولی صورت گیرد.
ایجاد فرهنگ، ناظر به ایجاد رفتار است و ما باید به دنبال رفتار در شهروندان باشیم به همین منظور نه معاونت فرهنگی شهرداری، نه خدمات شهری و نه سازمان مدیریت پسماند به تنهایی از پس این امر بر نمی آیند و این مهم نیازمند همفکری ضمن جلب مشارکت مردمی است.