مدیریت بودجه سازمان به سمت منافع شهر و شهروندان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همزمان با روز حسابدار ضمن حضور در بخش های مختلف معاونت مالی و اداری سازمان، با تبریک این روز به کارکنان حوزه مالی و حسابداری، از تلاش های آن ها تقدیر کرد.

مدیریت بودجه سازمان به سمت منافع شهر و شهروندان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همزمان با روز حسابدار ضمن حضور در بخش های مختلف معاونت مالی و اداری سازمان، با تبریک این روز به کارکنان حوزه مالی و حسابداری، از تلاش های آن ها تقدیر کرد.

غلامرضا ساکتی در این برنامه تقدیر با اشاره به نقش پرسنل حسابداری در شکل گیری نظم مالی و مدیریت اقتصادی سازمان مدیریت پسماند افزود: خوشبختانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از حیث برخورداری از نیروهای توانمند و متخصص سازمانی غنی است و تبلور این شایستگی در عملکرد نیروهای واحد مالی سازمان به چشم می خورد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت اقتصادی صحیح یکی از ارکان دستیابی به توسعه پایدار است، بیان کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همواره در تلاش بوده تا با بهینه سازی هزینه ها، بودجه و درآمد سازمان را به سمت فعالیت های موثر و راهبردی از جمله آموزش، فرهنگسازی و توسعه تکنولوژی ها هدایت کند که در این مسیر تلاش مدیران و کارشناسان حوزه مالی در مدیریت منابع مالی حائز اهمیت است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به فصل بودجه و تلاش بخش های مختلف سازمان در راستای هدایت منابع مالی به سمت پروژه های مفید و اثربخش، افزود: همه بخش های سازمان مدیریت پسماند نسبت به بودجه ای که برای پروژه های مختلف در نظر گرفته حساس هستند و تلاش ها بر مبنایی است که بتوان با کاهش هزینه های جانبی بیشترین منفعت را در راستای توسعه شهر و ارتقای کیفیت مدیریت پسماند از طریق ایجاد فناوری ها، آموزش و تغییر رفتار شهروندان برای شهر تأمین کرد.

کد محتوا ۴۱۹۶۲