مسابقه ورزش با ارزش

شهرداران آنلاین/مجموعه مسابقات غیرحضوری ورزش با ارزش، ارائه جوایز به نفرات برتر، شهروندان می بایست از رکوردهای خود فیلم ۵۹ ثانیه ای تهیه و ارسال نمایند.

شهرداران آنلاین/مجموعه مسابقات غیرحضوری ورزش با ارزش، ارائه جوایز به نفرات برتر، شهروندان می بایست از رکوردهای خود فیلم ۵۹ ثانیه ای تهیه و ارسال نمایند.