نشست تخصصی در خصوص بررسی وضعیت پیام های شهروندی سامانه ۱۳۷ ناحیه ۶ منطقه یک

سامانه۱۳۷ منطقه یک از نشستی با محوریت بررسی نقاط ضعف و قوت سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در ناحیه شش خبر داد.
print
نشست تخصصی در خصوص بررسی وضعیت پیام های شهروندی سامانه 137 ناحیه 6 منطقه یک

نشست تخصصی در خصوص بررسی وضعیت پیام های شهروندی سامانه ۱۳۷ ناحیه ۶ منطقه یک

سامانه۱۳۷ منطقه یک از نشستی با محوریت بررسی نقاط ضعف و قوت سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در ناحیه شش خبر داد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه یک، به نقل از علی چراغی شاهی ناظر عالی منطقه یک: در راستای ارتقای رضایت شهروندان از نحوه خدمت رسانی سامانه ۱۳۷ در ناحیه شش جلسه ای با حضور ناظر عالی سامانه ۱۳۷ ، شهردار ناحیه شش ، روسای ادارات ناحیه ، کارشناسان سامانه ۱۳۷ منطقه با محوریت بررسی نقاط ضعف و قوت این ناحیه جهت بهبود عملکرد ایشان برگزار گردید.
در این جلسه ناظر عالی منطقه با اشاره به ضرورت رسیدگی صحیح ، دقیق و سریع به پیام های ۱۳۷، توجه به کاهش زمان پاسخگویی و رسیدگی فوری به پیامهای خطر ساز تاکید کرد .

وی در این نشست اذعان داشت تلاش مضاعف ، اصلاح فرآیندهای کاری و اجرایی و همچنین شفافیت و دقت در اجرای خدمات موجب رضایتمندی شهروندان خواهد شد .گفتنی است در این نشست آسیب شناسی در بخشهای مختلف انجام شد و راهکارهایی جهت بالا بردن رضایت شهروندان و پایین آوردن زمان پاسخگویی پیام ها به مدیران و کارشناسان ناحیه ارائه گردید.