واکسیناسیون ۷۰۰ نفر از پرسنل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد آغازشد

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد،وحید مبین مقدم،در این خصوص افزود: براین اساس ۷۰۰ نفر از پرسنل شرکت بهره برداری قطارشهری شامل راهبران قطار،گذربانان، کارکنان اتاق کنترل،حفاظت فیزیکی،پاکبانان و نیروهای خدماتی و پرسنل مستقر در ایستگاه های خط یک و دو قطار شهری بر علیه ویروس کرونا واکسینه خواهند شد. وی ادامه داد […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد،وحید مبین مقدم،در این خصوص افزود: براین اساس ۷۰۰ نفر از پرسنل شرکت بهره برداری قطارشهری شامل راهبران قطار،گذربانان، کارکنان اتاق کنترل،حفاظت فیزیکی،پاکبانان و نیروهای خدماتی و پرسنل مستقر در ایستگاه های خط یک و دو قطار شهری بر علیه ویروس کرونا واکسینه خواهند شد.

وی ادامه داد طرح واکسیناسیون پرسنل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد با همکاری مرکز بهداشتی شماره سه شهرداری مشهد انجام می شود.