پاسخگویی مستقیم رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران به شهروندان با حضور در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

حمزه ای به همراه معاون توسعه منابع انسانی سازمان بازرسی ، با حضور در سامانه ۱۳۷ ضمن پاسخگویی مستقیم به شهروندان از نزدیک سیستم نرم افزار سامانه را مورد بررسی قرار داد.
print
پاسخگویی مستقیم رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران به شهروندان با حضور در سامانه مدیریت شهری 137

پاسخگویی مستقیم رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران به شهروندان با حضور در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

حمزه ای به همراه معاون توسعه منابع انسانی سازمان بازرسی ، با حضور در سامانه ۱۳۷ ضمن پاسخگویی مستقیم به شهروندان از نزدیک سیستم نرم افزار سامانه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران به همراه معاون توسعه منابع انسانی این سازمان با حضور در سامانه ۱۳۷ پاسخگوی ۱۰۰ تماس از شهروندان بود که تعدادی از این تماسها ثبت و به عوامل اجرایی ارجاع داده شد.
حمزه ای با تاکید بر جلب رضایت شهروندان و برخورد مناسب و شایسته در پاسخگویی به ایشان گفت: در راستای تحقق شعار ” تهران شهری برای همه ” تمام توان خود را جهت ارتقا و بروزرسانی سیستم به منظور پاسخگویی مطلوبتر به شهروندان به کار خواهیم برد.
وی در ادامه افزود: این برنامه با هدف برقراری ارتباط مستقیم با شهروندان برای جلب اعتماد و مشارکت ایشان و در جهت رفع معضلات شهری به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.