پایان جلسات دوره ای تحلیل عملکرد ۹ ماهه سامانه ۱۳۷ نواحی دهگانه منطقه یک

سامانه ۱۳۷ منطقه یک از اتمام جلسات تحلیل عملکرد ۹ ماهه این سامانه در نواحی دهگانه منطقه یک خبر داد.
print
پایان جلسات دوره ای تحلیل عملکرد  9 ماهه سامانه 137 نواحی دهگانه منطقه یک

پایان جلسات دوره ای تحلیل عملکرد ۹ ماهه سامانه ۱۳۷ نواحی دهگانه منطقه یک

سامانه ۱۳۷ منطقه یک از اتمام جلسات تحلیل عملکرد ۹ ماهه این سامانه در نواحی دهگانه منطقه یک خبر داد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری۱۳۷ منطقه یک، علی چراغی شاهی رئیس سامانه ۱۳۷ این منطقه گفت: با هدف بررسی عملکرد نواحی دهگانه و بررسی نقاط قوت و ضعف هر ناحیه در خصوص روند رسیدگی به پیامهای شهروندان، جلسه ای با حضور شهردار ، معاون و مدیران حوزه های اجرایی هر ناحیه برگزار گردید.
چراغی شاهی اظهار داشت در این ده جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه سامانه ۱۳۷ هر ناحیه به بررسی روند پیگیری و رسیدگی به درخواست شهروندان و همچنین اصلاح شیوه و کاهش مدت زمان پاسخگویی به پیامهای شهروندان پرداخته شد.

شایان ذکر است در جلسات برگزار شده راهکارهایی جهت کاهش عدم رضایت و ارتقا سطح رضایتمندی شهروندان مطرح گردید .