پیاده رو خیابان برغان به متراژ ۹۳۰ متر، جهت بهبود تردد عابران، مناسب سازی شد.

شهرداران آنلاین/قلی پور مسئول ترافیک در گفتگو با روابط عمومی اظهار داشت: جهت سهولت تردد عابران پیاده و همچنین بهبود شرایط پیاده رو خیابان برغان، عملیات کانالیزه و مناسب سازی پیاده رو حد فاصل خیابان احمدی تا خیابان ناجی به طول ۹۳۰ متر انجام پذیرفت. وی در ادامه اضافه کرد: اجرای پروژه های ترافیکی اخیر، […]

شهرداران آنلاین/قلی پور مسئول ترافیک در گفتگو با روابط عمومی اظهار داشت: جهت سهولت تردد عابران پیاده و همچنین بهبود شرایط پیاده رو خیابان برغان، عملیات کانالیزه و مناسب سازی پیاده رو حد فاصل خیابان احمدی تا خیابان ناجی به طول ۹۳۰ متر انجام پذیرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: اجرای پروژه های ترافیکی اخیر، جهت تسهیل در رفت و آمد شهروندان و رضایت خاطر آنان صورت گرفته است