پیگیری پیام های عدم رضایت سامانه ۱۳۷ منطقه یک

جهت پیگیری و رسیدگی به پیامهای عدم رضایت از سوی مرکز سامانه ۱۳۷ ، بازدید میدانی از نشانی های مذکور با حضور رئیس سامانه ۱۳۷ منطقه یک انجام شد .
print
پیگیری پیام های عدم رضایت سامانه 137 منطقه یک

پیگیری پیام های عدم رضایت سامانه ۱۳۷ منطقه یک

جهت پیگیری و رسیدگی به پیامهای عدم رضایت از سوی مرکز سامانه ۱۳۷ ، بازدید میدانی از نشانی های مذکور با حضور رئیس سامانه ۱۳۷ منطقه یک انجام شد .

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه یک، علی چراغی شاهی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه یک گفت: در راستای برطرف نمودن مشکلات و معضلات و همچنین رسیدگی به پیام های عدم رضایت از سوی مرکز ۱۳۷ ، بازدید میدانی به همراه مسئول سامانه نواحی مربوط و کارشناسان منطقه از سطح محدوده منطقه یک بعمل آمد.
وی افزود: ضمن بررسی مشکلات نواحی، جهت برطرف نمودن این معضلات اقدامات لازم و رفع خلاف ها انجام شد.