چهارمین نشست هم اندیشی بررسی نقاط قوت و ضعف سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در ناحیه هشت منطقه یک

سامانه۱۳۷ منطقه یک از نشستی با محوریت بررسی نقاط ضعف و قوت سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در ناحیه هشت خبر داد.
print
چهارمین نشست هم اندیشی بررسی نقاط قوت و ضعف سامانه مدیریت شهری 137 در ناحیه هشت منطقه یک

چهارمین نشست هم اندیشی بررسی نقاط قوت و ضعف سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در ناحیه هشت منطقه یک

سامانه۱۳۷ منطقه یک از نشستی با محوریت بررسی نقاط ضعف و قوت سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در ناحیه هشت خبر داد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه یک، به نقل از علی چراغی شاهی ناظر عالی منطقه یک: در راستای ارتقای رضایت شهروندان از نحوه خدمت رسانی سامانه ۱۳۷ در ناحیه ۸ جلسه ای با حضور شهردار ناحیه ۸، ناظر عالی سامانه ۱۳۷ ، روسای ادارات ناحیه ، کارشناسان بازخورد و بازدید جهت بهبود عملکرد ایشان برگزار گردید.
چراغی شاهی با اشاره به ضرورت رسیدگی صحیح ، دقیق و سریع به پیام های ۱۳۷، عملکرد مطلوب سامانه مدیریت شهری شهرداری تهران را ضامن ارتقای رضایت شهروندان از نحوه خدمت رسانی این سازمان دانست و توجه به کاهش زمان پاسخگویی و رسیدگی فوری به پیامهای خطر ساز تاکید کرد . در پایان جلسه ضمن ارائه دستورالعمل نحوه بازخورد سنجی پیام های ۱۳۷ و تاکید بر اجرای آن جهت بالا بردن رضایت شهروندان ، کم شدن زمان پاسخگویی پیام ها و کاهش تذکرات به مدیران و کارشناسان ناحیه راهکارهایی ارائه گردید.