گزارش تصویری: بازدید میدانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از سامانه های ۱۳۷ نواحی مناطق ۲،۱ و ۳

در راستای بازدید میدانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷؛ رئیس، معاونین و روسای ادارات با حضور در مناطق ۲،۱ و۳ از وضعیت عملکرد سامانه های ۱۳۷ نواحی بازدید نمودند.
print
گزارش تصویری: بازدید میدانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از سامانه های ۱۳۷ نواحی مناطق ۲،۱ و ۳

گزارش تصویری: بازدید میدانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از سامانه های ۱۳۷ نواحی مناطق ۲،۱ و ۳

در راستای بازدید میدانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷؛ رئیس، معاونین و روسای ادارات با حضور در مناطق ۲،۱ و۳ از وضعیت عملکرد سامانه های ۱۳۷ نواحی بازدید نمودند.

بنابراین گزارش برنامه بازدید میدانی از سامانه های ۱۳۷ نواحی مناطق ۲۲ گانه بصورت مستمر ادامه خواهد داشت.