گزارش تصویری: بازدید میدانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از سامانه های ۱۳۷ نواحی مناطق ۲،۳ و۴

در راستای بازدید میدانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷؛ رئیس، معاونین و روسای ادارات با حضور در مناطق ۲،۳ و ۴ از وضعیت عملکرد سامانه های ۱۳۷ نواحی بازدید نمودند.
print
 گزارش تصویری: بازدید میدانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از سامانه های ۱۳۷ نواحی مناطق 2،3 و4

گزارش تصویری: بازدید میدانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از سامانه های ۱۳۷ نواحی مناطق ۲،۳ و۴

در راستای بازدید میدانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷؛ رئیس، معاونین و روسای ادارات با حضور در مناطق ۲،۳ و ۴ از وضعیت عملکرد سامانه های ۱۳۷ نواحی بازدید نمودند.

بنابراین گزارش برنامه بازدید میدانی از سامانه های ۱۳۷ نواحی مناطق ۲۲ گانه بصورت مستمر ادامه خواهد داشت. 

 

+