گزارش تصویری: تقدیر از کارکنان سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ و شهروندان مشارکت جو به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس

در پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از کارکنان این سامانه تقدیر شد.
print
گزارش تصویری: تقدیر از کارکنان سامانه مدیریت شهری 137 و شهروندان مشارکت جو به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس

گزارش تصویری: تقدیر از کارکنان سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ و شهروندان مشارکت جو به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس

در پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از کارکنان این سامانه تقدیر شد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: نصریان با حضور در بین کارکنان سامانه ۱۳۷ ضمن تبریک سالروز تاسیس این سامانه از زحمات پرسنل تقدیر و تشکر نمود.
بنابراین گزارش به همین مناسبت شهروندانی که بیشترین مشارکت را با سامانه ۱۳۷ در طول یکسال گذشته داشتند از سوی مناطق ۲۲ گانه مورد تقدیر قرار گرفتند.