اقدامی سریع وبه موقع در جهت برطرف شدن دغدغه کشاورزان

💢مسیر گشایی اراضی کشاورزی بخش عنبر به منظور جمع آوری محصولات کشاورزی قبل از بارشهای اخیر

بلدیه آنلاین…. با پیگیری مجدانه بخشدار عنبر عبدالرضا شهوازی و صدور دستور توسط ستاد بحران شهرستان ، بخشداری عنبر ، شهرداری عنبر،اداره ترابری شرکت نفت و جهاد کشاورزی در یک اقدام مشترک توانستند قبل از بارندگیهای اخیر نسبت به مسیر گشایی دهها هکتار از اراضی کشاورزی آماده برداشت اقدام و دغدغه کشاورزان را برطرف نمایند […]

بلدیه آنلاین….

با پیگیری مجدانه بخشدار عنبر عبدالرضا شهوازی و صدور دستور توسط ستاد بحران شهرستان ، بخشداری عنبر ، شهرداری عنبر،اداره ترابری شرکت نفت و جهاد کشاورزی در یک اقدام مشترک توانستند قبل از بارندگیهای اخیر نسبت به مسیر گشایی دهها هکتار از اراضی کشاورزی آماده برداشت اقدام و دغدغه کشاورزان را برطرف نمایند .