اجرای حدود ٢۵٠ هزار متر مربع سیستم آبیاری قطره ای فضای  سبز عمومی شهرک مهر صفادشت

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت؛حسین سعیدی ،شهردارشهرک مهر صفادشت از اجرای طرح سیستم آبیاری قطره ای تحت فشار فضاهای سبزمعابر و خیابان های این شهرک خبرداد و گفت: با توجه به وسعت شهرک و به منظور توسعه فضای سبزعمومی،این شهرداری به هدف صرفه جویی درمصرف آب،سیستم آبیاری قطره ایتحت فشارحدود دویست و پنجاه […]

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت؛حسین سعیدی ،شهردارشهرک مهر صفادشت از اجرای طرح سیستم آبیاری قطره ای تحت فشار فضاهای سبزمعابر و خیابان های این شهرک خبرداد و گفت: با توجه به وسعت شهرک و به منظور توسعه فضای سبزعمومی،این شهرداری به هدف صرفه جویی درمصرف آب،سیستم آبیاری قطره ایتحت فشارحدود دویست و پنجاه هزار متر مربع فضای سبزمعابر و خیابان های این شهرک رادر دستور کار خود قرار داده است .

شهردار ناحیه یک شهرک مهر در پایان افزود: در تلاش هستیم از تصفیه پساب جهت تامین آب مورد نیاز فضای سبز شهرک استفاده شود.