ارتقای کیفیت ساخت و ساز، مهمترین راهبرد تحقق اهداف توسعه پایدار در بازآفرینی شهری است

شهرداران آنلاین/ارتقای کیفیت ساخت و ساز، مهمترین راهبرد تحقق اهداف توسعه پایدار در بازآفرینی شهری است شهردار شاهرود با اشاره به اینکه تنها شرط تحقق توسعه پایدار در بافت‌های ناکارآمد و ضعیف شهری، داشتن رویکردی یکپارچه،جامع و همزمان به شرایط کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی این محدوده‌های شهری است، گفت: توسعه پایدار، رفع نیازهای کنونی […]

شهرداران آنلاین/ارتقای کیفیت ساخت و ساز، مهمترین راهبرد تحقق اهداف توسعه پایدار در بازآفرینی شهری است

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه تنها شرط تحقق توسعه پایدار در بافت‌های ناکارآمد و ضعیف شهری، داشتن رویکردی یکپارچه،جامع و همزمان به شرایط کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی این محدوده‌های شهری است، گفت: توسعه پایدار، رفع نیازهای کنونی بدون نابودکردن فرصت برای نسل‌های آینده است و ارتقای کیفیت ساخت و ساز از راهبردهای تحقق اهداف توسعه‌پایدار در بازآفرینی محدوده‌های ناکارآمد شهری است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود: علیرضا حاجی محمد علی با بیان اینکه شرط تحقق توسعه پایدار در بافت‌های ناکارآمد و ضعیف شهری، داشتن رویکردی یکپارچه، جامع و همزمان به شرایط کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی این محدوده‌های شهری است، افزود: در عرصه شهرسازی، توسعه پایدار، رفع نیازهای کنونی بدون نابودکردن فرصت برای نسل‌های آینده است و ارتقای کیفیت ساخت و ساز از راهبردهای تحقق اهداف توسعه‌پایدار در بازآفرینی محدوده‌های ناکارآمد شهری است.

وی ضمن بیان این مطلب که علی‌رغم ضرورت نیل به پایداری در هر نوع توسعه در مقیاس شهری، محدوده‌هایی از شهر، به دلیل مواجه بودن با مسائل و مشکلاتی چون فقر شهری، فقر بهداشتی و آموزشی، فقر خدمات پایه (روبنایی و زیربنایی: شبکه فاضلاب، شبکه آب و …)، ناکارآمدی نظام جابه‌جایی و پویایی شهری در یک نظام ساختاری و یکپارچه، تاب‌آوری اندک در مواجهه با بلایا و مخاطرات طبیعی و توسعه نامتعادل و ناهماهنگ و توزیع نابرابر خدمات شهری، در اولویت برنامه‌های توسعه قرار می‌گیرند، ابراز داشت:ارتقای پایداری در این محدوده‌ها که دربرگیرنده محدوده‌های تاریخی، بافت‌های ناکارآمد میانی، پهنه‌های با پیشینه روستایی، سکونتگاه‌های غیررسمی و اراضی با کاربری ناهمگون هستند، بنا به مفاهیم توسعه پایدار، نیازمند رویکردی یکپارچه و جامع است که ضمن توجه همزمان به شرایط کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌ها را موجب گردد.