پارکینگ پرستار مطالبه چندین ساله مردم بود

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا کلائی در آیین افتتاحیه پارکینگ پرستار که با حضور فرماندار مشهد وجمعی از اعضای شورای شهر برگزار شد، اظهار کرد: بنده فکر می‌کنم که امروز روز محاسبه است و اعمال خود را محاسبه خواهیم کردتا ببینیم در کجا اشتباهی از ما سر زده و مواردی که ناشی از اخلاق نادرست ما بوده را اصلاح کنیم. امروزه از حجم پروژه های قابل توجهی که در حوزه حمل و نقل انجام شده است مورد تعجب قرار گرفتم. مایه تعجب است که این حجم از پروژه در این  دوره در بخش عمران و حمل و نقل به بهره برداری رسیده است. وی با بیان اینکه هرچه در زمینه عمران و حمل و نقل خدمت رسانی انجام شود، باز هم نیاز بیشتری احساس می شود، تاکید کرد: این پروژه زمینه ساز ایجاد پارکینگ های بیشتر در سطح شهر و منطقه خواهد شد. شهردار مشهد بیان کرد: پارکینگ پرستار مطالبه چندین ساله مردم بود، بیمارستان شرق شهر مشهد در قلعه ساختمان هم نیز ۲۰ سال است جز مطالبات برآورده نشده مردم است. کلائی عنوان کرد: در حال حاضر این امکان فراهم شده از ۱۶۰ هکتار دریافتی ۱۸ هکتار را برای پروژه‌ های درمانی مصوب کنیم، این درخواست دکتر بحرینی نیز هست و امیدوارم شورا هم آن را تصویب کند. وی خاطرنشان کرد: امام رضا(ع)، صاحب این شهر است و او دوست دارد مردم این شهر خوش باشند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا کلائی در آیین افتتاحیه پارکینگ پرستار که با حضور فرماندار مشهد وجمعی از اعضای شورای شهر برگزار شد، اظهار کرد: بنده فکر می‌کنم که امروز روز محاسبه است و اعمال خود را محاسبه خواهیم کردتا ببینیم در کجا اشتباهی از ما سر زده و مواردی که ناشی از اخلاق نادرست ما بوده را اصلاح کنیم. امروزه از حجم پروژه های قابل توجهی که در حوزه حمل و نقل انجام شده است مورد تعجب قرار گرفتم. مایه تعجب است که این حجم از پروژه در این دوره در بخش عمران و حمل و نقل به بهره برداری رسیده است. وی با بیان اینکه هرچه در زمینه عمران و حمل و نقل خدمت رسانی انجام شود، باز هم نیاز بیشتری احساس می شود، تاکید کرد: این پروژه زمینه ساز ایجاد پارکینگ های بیشتر در سطح شهر و منطقه خواهد شد. شهردار مشهد بیان کرد: پارکینگ پرستار مطالبه چندین ساله مردم بود، بیمارستان شرق شهر مشهد در قلعه ساختمان هم نیز ۲۰ سال است جز مطالبات برآورده نشده مردم است. کلائی عنوان کرد: در حال حاضر این امکان فراهم شده از ۱۶۰ هکتار دریافتی ۱۸ هکتار را برای پروژه‌ های درمانی مصوب کنیم، این درخواست دکتر بحرینی نیز هست و امیدوارم شورا هم آن را تصویب کند.   وی خاطرنشان کرد: امام رضا(ع)، صاحب این شهر است و او دوست دارد مردم این شهر خوش باشند.  

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا کلائی در آیین افتتاحیه پارکینگ پرستار که با حضور فرماندار مشهد وجمعی از اعضای شورای شهر برگزار شد، اظهار کردبنده فکر می‌کنم که امروز روز محاسبه است و اعمال خود را محاسبه خواهیم کردتا ببینیم در کجا اشتباهی از ما سر زده و مواردی که ناشی از اخلاق نادرست ما بوده را اصلاح کنیمامروزه از حجم پروژه های قابل توجهی که در حوزه حمل و نقل انجام شده است مورد تعجب قرار گرفتممایه تعجب است که این حجم از پروژه در این 

دوره در بخش عمران و حمل و نقل به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه هرچه در زمینه عمران و حمل و نقل خدمت رسانی انجام شود، باز هم نیاز بیشتری احساس می شود، تاکید کرداین پروژه زمینه ساز ایجاد پارکینگ های بیشتر در سطح شهر و منطقه خواهد شد.

شهردار مشهد بیان کردپارکینگ پرستار مطالبه چندین ساله مردم بود، بیمارستان شرق شهر مشهد در قلعه ساختمان هم نیز ۲۰ سال است جز مطالبات برآورده نشده مردم است.

کلائی عنوان کرددر حال حاضر این امکان فراهم شده از ۱۶۰ هکتار دریافتی ۱۸ هکتار را برای پروژه‌ های درمانی مصوب کنیم، این درخواست دکتر بحرینی نیز هست و امیدوارم شورا هم آن را تصویب کند.

وی خاطرنشان کردامام رضا(ع)، صاحب این شهر است و او دوست دارد مردم این شهر خوش باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا کلائی در آیین افتتاحیه پارکینگ پرستار که با حضور فرماندار مشهد وجمعی از اعضای شورای شهر برگزار شد، اظهار کردبنده فکر می‌کنم که امروز روز محاسبه است و اعمال خود را محاسبه خواهیم کردتا ببینیم در کجا اشتباهی از ما سر زده و مواردی که ناشی از اخلاق نادرست ما بوده را اصلاح کنیمامروزه از حجم پروژه های قابل توجهی که در حوزه حمل و نقل انجام شده است مورد تعجب قرار گرفتممایه تعجب است که این حجم از پروژه در این دوره در بخش عمران و حمل و نقل به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه هرچه در زمینه عمران و حمل و نقل خدمت رسانی انجام شود، باز هم نیاز بیشتری احساس می شود، تاکید کرداین پروژه زمینه ساز ایجاد پارکینگ های بیشتر در سطح شهر و منطقه خواهد شد.

شهردار مشهد بیان کردپارکینگ پرستار مطالبه چندین ساله مردم بود، بیمارستان شرق شهر مشهد در قلعه ساختمان هم نیز ۲۰ سال است جز مطالبات برآورده نشده مردم است.

کلائی عنوان کرددر حال حاضر این امکان فراهم شده از ۱۶۰ هکتار دریافتی ۱۸ هکتار را برای پروژه‌ های درمانی مصوب کنیم، این درخواست دکتر بحرینی نیز هست و امیدوارم شورا هم آن را تصویب کند.

 

وی خاطرنشان کردامام رضا(ع)، صاحب این شهر است و او دوست دارد مردم این شهر خوش باشند.