دکتر مرد بخواند...

بازی و مانور بر واژه ها به اسم دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی 

بحران مدیریتی وعدم حضور ریاست دانشکده به صورت مستمر درمحل کار خود وتفویض اختیار به یکی از معاونان خود

_جای بسی تاسف و جای سوال هست که چرا دکترمرد مقصران بدهی های دانشکده علوم پزشکی شوشتر را به مراجع قضایی معرفی نکرده است؟

_چرا بدهی حقوق های عقب افتاده پرسنل، پزشکان، پرستاران را پرداخت ننموده است؟

_چرا از مدیران اسبقی که بخاطر تخلفات گسترده به زندان رفته اند حمایت میکند و عزل نشده اند؟

باتوجه به بدهی ها ،نواقص زیاد در حوزه های درمانی، بهداشتی، تجهیزات پزشکی، سیستم های تصویری، از کدام پیشرفت وتغییر وتحول مرد سخن میگوید؟

برای تبدیل دانشکده به دانشگاه ازطرف شورای انقلاب فرهنگی(ستادراهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور) موارد زیردرنظر گرفته میشود:

اخذ مجوزتربیت دانشجوی دکترای پزشکی وداروسازی حداقل سه ورودی

افزایش رشته های بهداشتی، درمانی

افزایش کلاسهای درسی

افزایش هئیت علمی

تامین اعتبار وبودجه

تبدیل وضعیت اساتید دانشکده از استادیار به دانشیار ودانشیار به استادی

افزایش یک بیمارستان مجهز به سیستم های تصویربرداری وبخش های سوختگی،پزشکی هسته ایی و…

و همچنین ضمیمه نمودن حداقل یک شبکه بهداشتی تحت پوشش دانشکده از اصول کار میباشد.

واین درحالی است که هم مرد وهم ابراهیمی که از اهواز آمده اند هیچ کدام نه در حوزه درمان و نه در حوزه بهداشت مدرک نگرفته اند.

ضمن اینکه مرد در طول هفته کاری حضور پر رنگی د. محل کار حضور ندارد.

امیدواریم نهادهای نظارتی از جولان مدیران نا کارآمد و رزومه پرکن

در کهن شهر شوشتر جلوگیری بعمل آورند.